Šis distances līgums tiek noslēgts starp BackToLife SIA (turpmāk tekstā – pārstavis),reģistrācijas numurs 40203324858 , un klientu, kurš mājaslapā www.backtolifefit.com vēlas iegādāties iespēju izmantot trenera un/vai uztura speciālista pakalpojumus distancēti (turpmāk tekstā –klients)

1. Līguma priekšmets

1.1. Šī sadarbības līguma ietvaros klientam tiek nodrošināta iespēja izmantot pārstāvja personīgā trenera un/vai uztura speciālista pakalpojumus distancēti.
1.2. Pārstāvja personīgā trenera un/vai uztura speciālista pakalpojumu izmaksas ir atrunātas mājaslapā www.backtolifefit.com
1.3.Iegādājoties trenera un/vai uztura speciālista pakalpojumus uz 1 mēnesi, klients saņem pilnībā individuāli izstrādātu treniņu un/vai uztura programmu

2. Pušu tiesības un pienākumi

2.1. Pārstāvis apņemas 1 darba dienas laikā akceptēt un 5 līdz 7 darba dienu laikā izstrādāt klientam treniņu un/vai uztura plānu, izejot no klienta vēlmēm un vajadzībām;
2.2. Pārstāvis nodrošina klientam iespēju katru dienu saņemt trenera un/vai uztura speciālista konsultācijas caur e-pastu
2.3. Pārstāvis apņemas neizpaust informāciju par klientu trešajām personām un garantē konfidencialitāti;
2.4. Pārstāvis neuzņemas atbildību par klienta veselības stāvokli ;
2.5. Klients apņemās izpildīt ar pārstāvja personīgo treneri un/vai uztura speciālista sastādīto un saskaņoto uztura/treniņu plānu;
2.6. Klientam ir jāievēro drošības tehnikas izpilde
2.7. Klientam, iegādājoties distancēti, pārstāvja personīgā trenera pakalpojumus ir pienākums aizpildīt anketu kurā norāda savus mērķus un atzīmē informāciju par veselības stāvokli. Anketa pēc pakalpojuma apmaksas tiek izsūtīta klientam e-pastā.
2.8. Klients uzņemas atbildību par anketā sniegtās informācijas patiesumu
2.9. Klientam ir tiesības 2 reizes pieprasīt korekcijas izstrādātajā treniņu programmā
2.10. Iepazīstoties ar veidlapā sniegto informāciju, pārstāvja trenerim un/vai uztura speciālistam ir tiesības, neskaidrību gadījumā, vērsties pie klienta, lai precizētu informāciju un/vai pieprasīt papildus dokumentus par klienta veselības stāvokli
2.11. Ja pārstāvja treneris un/vai uztura speciālists izmanto 2.10. Punktā sniegtās tiesības, treniņu un/vai uztura programmas izstrāde notiek no 5 līdz 10 darba dienu laikā pēc pilnīgi saņemtas informācijas no klienta puses

3. Apmaksas kārtība

3.1. Maksājumi jāveic avansā, pasūtot trenera un/vai uztura speciālista pakalpojumus distancēti
3.2. Pēc maksājuma saņemšanas pārstāvaja trenerim un/vai uztura speciālistam ir pienākums 1 darba dienas laikā akceptēt pasūtījumu un piecu līdz septiņu darba dienu laikā izstrādāt treniņu un/vai uztura programmu, pretējā gadījumā klients var pieprasīt naudu atpakaļ.
3.3. Ja klienta izvēlētais treneris un/vai uztura speciālists nav vienas dienas laikā akceptējis pasūtījumu un piecu līdz septiņu darba dienu laikā izstrādājis treniņu programmu/ēšanas plānu, bet klients nevēlas pieprasīt naudu atpakaļ, ar klienta piekrišanu, pārstāvim ir tiesības piedāvāt klietam izmantot cita speciālista pakalpojumus
3.4. Apmaksa notiek caur portālu www.backtolifefit.com , klientam nav tiesību vērsties pie pārstāvja trenera vai uztura speciālista personīgi
3.5. Klients apmaksu veic caur portālu www.backtolifefit.com , izmantojot VISA, MASTERCARD kredītkarti PAYSERA vai paypal
3.6. Uz šo līgumu neattiecas distances līguma 14 dienu atteikuma tiesības

3.7. Pārstāvja trenerim un/vai uztura speciālistam ir tiesības lauzt šo līgumu, nepaskaidrojot iemeslus, atgriežot avansā samaksāto naudu.Nauda tiek atgriezta trīs darba dienu laikā.

4. Strīdu izskatīšanas kārtība

4.1. Visus strīdus, kas rodas starp Pusēm uz šī līguma pamata, Puses risina sarunu ceļā;
4.2. Ja puses vienošanos nepanāk, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

5. Līguma darbības periods un izmaiņas

5.1. Līgums stājas spēkā, kad saņemta apmaksa par pārstāvja trenera un/vai uztura speciālista pakalpojumu izmantošanu
5.2. Pārstāvis patur tiesības mainīt līguma noteikumus

6. Sevišķie noteikumi

6.1. Ja klients ir aizbildnībā (līdz pilngadības sasniegšanai), viņa vietā savā vārdā sadarbības līgumu noslēdz likumiskie pārstāvji (vecāki vai aizbildņi);

6.2. Domstarpību risināšanā tiek iesaistīti klienta likumiskie pārstāvji;

6.3. Puses apliecina, ka šī līguma noteikumi neapdraud vai neierobežo viņu intereses un tiesības.

6.4. Šis līgums sastādīts latviešu valodā,līgums sastādīts elektroniski un ir derīgs bez paraksta

Līgums par BackToLife platformas pakalpojumu sniegšanu

1. Līdzēji
1.1. Jūs, (šeit un turpmāk tekstā Klients), no vienas puses, un BackToLife SIA,Reģ. nr. 40203324858 (turpmāk tekstā BackToLife), no otras puses, bez maldības, viltus, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdzat šo līgumu par sekojošo:

2. Līguma priekšmets
2.1. BackToLife sniedz KLIENTAM šajā līgumā norādītos pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pakalpojumi), un KLIENTS apņemas apmaksāt šos Pakalpojumus, saskaņā ar KLIENTA izvēlēto tarifu plānu un šī līguma noteikumiem.

3. Apmaksas noteikumi
3.1. Apmaksa par Pakalpojumiem tiek veikta pirms Pakalpojumu saņemšanas, saskaņā ar izvelēto maksājumu.

4. Pasūtījuma anulēšana un naudas atgriešana
4.1 Klientam ir tiesības 14 dienu laikā pēc pakalpojuma apmaksas, atteikties no pakalpojuma, rakstiski par to informējot rakstot uz BackToLife epastu. Nauda tiks atgriezta 3 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas tādā pat veidā kā saņemta.
4.2 Klientam netiek atgriezta nauda gadijumos ja tiek parkapti distances līguma punkti (5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.7.1, 5.7.2)

5. Pakalpojumu izmantošanas noteikumi
5.1. KLIENTS uzņemas pilnu atbildību par jebkuru darbību, ko viņš veic izmantojot Pakalpojumus;
5.2. KLIENTS apņemas neizmantot Pakalpojumus jebkādiem nelegāliem mērķiem;
5.3. KLIENTS apņemas nemēģināt piekļūt svešām sistēmām vai failiem, bez to īpašnieku atļaujas pat tad, ja tie nav pienācīgi aizsargāti;
5.4. KLIENTS apņemas nenosūtīt vēstules-ķēdītes un citus reklāmas materiālus adresātiem, kuri nav to prasījuši;
5.5. KLIENTS apņemas neizmantot Pakalpojumus datoru vīrusu un līdzīgu materiālu izplatīšanai;
5.6. KLIENTS apņemas neizmantot Pakalpojumus pārkāpjot trešo personu tiesības (bez ierobežojuma, ieskaitot trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības un konfidencialitāti).
5.7. KLIENTS nav tiesīgs:
5.7.1. Mēģināt piekļūt pie citu sistēmas lietotāju informācijas.
5.7.2. Nejauši vai ar nodomu traucēt BackToLife serveru vai tīklu darbību.

6. KLIENTA pienākumi
6.1. KLIENTAM ir jātur parole slepenībā un viņš uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kas notiek izmantojot to. Citi KLIENTA lietotāja vārda un paroles izmantotāji ir atbildīgi par šī līguma noteikumu ievērošanu tādā pat mērā kā KLIENTS. KLIENTAM nekavējoties jāziņo BackToLife par jebkurām neatļautām darbībām ar KLIENTA lietotāja vārdu un paroli vai jebkuriem citiem drošības pārkāpumiem, kuri tam kļuvuši zināmi.

7. BackToLife tiesības
7.1. BackToLife ir tiesības nesniegt KLIENTAM nepieciešamo informāciju, ja KLIENTA pieteikumā, e-pastos vai citāda veida saziņā ar BackToLife tiek lietoti apvainojumi vai izmantota necenzēta leksika.

8. Klienta konta slēgšana un dzēšana ar visiem tā datiem
8.1. BackToLife ir tiesīgs uz laiku vai pavisam slēgt KLIENTA kontu gadījumā ja:
a) KLIENTS pārkāpj šī līguma noteikumus;
b) KLIENTS laikā nav apmaksājis Pakalpojumus, saskaņā ar šī Līguma p.3.1.
8.2. BackToLife neatbild par klienta failiem un nav jānodrošina to glabāšana, ja tie ir dzēsti saskaņā ar šī Līguma 8.1.

9. Līguma darbības termiņš un tā izbeigšana
9.1. Līgums stājas spēkā no tā apstiprināšanas brīža un darbojas līdz līdzēji pilnībā ir izpildījuši savas līgumsaistības.

10. Neparedzēti apstākļi
10.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no pilnas vai daļējas atbildības saskaņā ar šo līgumu, ja saistību izpilde pamatojas ar nepārvaramas varas situāciju (force majeure).
10.2. Nepārvaramas varas situācija raksturojas ar jebkuru likumdošanas aktu, līgumu vai kādu citu rakstveida direktīvu, kurai ir juridisks spēks un, kas atstāj iespaidu uz šā līguma izpildi. Kā nepārvaramas varas situācija raksturojas - karš, jebkura kara darbība, nemieri, embargo, dažādas dabas stihijas izpausmes, kuras traucē šā līguma izpildi.

11. Piemērojamā likumdošana un strīdu izšķiršana
11.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, puses vadīsies pēc spēka esošās LR likumdošanas
11.2. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no līguma, skar līgumu, līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju) tiek risināts sarunu ceļā.
11.3. Gadījumā ja vienošanās starp pusēm netiek panākta divu mēnešu laikā, strīds tiek nodots izšķiršanai Latvijas Starptautiskajā Šķīrējtiesā Rīgā viena šķīrējtiesneša sastāvā latviešu valodā.

12. Līguma grozījumi un papildinājumi 
12.1. Šīs Līgums izsaka pilnu vienošanos starp līdzējiem. Visas citas vienošanās starp līdzējiem par šī Līguma priekšmetu zaudē spēku ar tā parakstīšanas brīdi.
12.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi būs spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījuši abu līdzēju pilntiesīgi pārstāvji.

13. Citi noteikumi
13.1. Šis līgums ir sastādīts elektroniski un derīgs bez paraksta.
13.3. Šis Līgums ir saistošs BackToLife , KLIENTAM un visiem to tiesību un saistību pārņēmējiem.